Ngân hàng VDB Thành Phố Hải Dương Hải Dương

Ngân hàng Phát triển Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Hải Dương.