Ngân hàng VDB Thành Phố Vinh Nghệ An

Ngân hàng Phát triển Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Vinh.